Capçalera

Menú auxiliar

MAPA WEB   |   CONTACTAR   |  

Logitip de l'ajuntament

Menú principal

Continguts de la plana

Continguts de la secció

Empleats.Plantilla i ofertes
1.Plantilla

Personal funcionari

I. Amb  habilitació de caràcter nacional. Places:1 Grup: A1
1.1 . Secretària.

II. Escala d'Administració General.
2.2. Subescala Administrativa. Places:1 Grup: C1
2.3. Subescala Auxiliar Administrativa. Places:1 Grup: C2

Personal laboral

Directora escola bressol. Places:1 Grup: A2
Educadora escola bressol. Places:1 Grup: C1
Monitora menjador. Places: 1 Grup: E
Oficial 3a de la Brigada Municipal. Places: 1 Grup: E
Peó de la Brigada Municipal. Places: 1 Grup:E
Personal de neteja. Places: 1 Grup: E

 

2. Ofertes de treball

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants de l'Ajuntament de les Masies de Roda, ja siguin temporals o definitius, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

A data d'avui no hi ha llocs vacants.

 

3. Directius i càrrecs de confiança

En compliment del que estableix l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim Local, modificada per l'article primer vint-i-vuitè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, es fa públic que el número de llocs de treball reservats a personal eventual d'aquest Ajuntament és de 0.

És a dir, a l'Ajuntament de les Masies de Roda no hi ha personal directiu ni càrrecs de confiança.

 

4. Convenis laborals i alliberats sindicals

No es disposa de cap conveni, acord, pacte de caràcter funcionarial, laboral o sindical.
No es disposa d'alliberat sindical.

 

5.Resolucions sobre incompatibilitats

No hi ha resolucions sobre incompatibilitats.

 

Cercador

Linea de separació

Peu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Ajuntament de les Masies de Roda
Ctra. de Roda a Manlleu. S/n.  08510 Les Masies de Roda.
T. 93 854 00 27 - F. 93 854 00 07
Correu: masiesr@diba.cat
N.I.F. P0811500H.

Colaboradors detacats

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA

Tecles d'accés ràpid pre definides

n - a - t - h - m - c - f - b -