Capçalera

Menú auxiliar

MAPA WEB   |   CONTACTAR   |  

Logitip de l'ajuntament

Menú principal

Continguts de la plana

Continguts de la secció

Benvinguts a la seu electrònica

El sistema està comprovant que teniu el navegador adaptat per accedir a la seu electrònica de l'ajuntament. Si en pocs segons continueu visualitzant aquest missatge consulteu la informació sobre certificats de seguretat.

Podeu accedir a la seu electrònica de l'ajuntament acceptant l'excepció.


Documents

Documents


1-Impost sobre béns immobles. (pdf , 77Kb)

2-Impost sobre activitats econòmiques (pdf , 60Kb)

3-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (pdf , 46Kb)

4-Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (pdf , 75Kb)

5-Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (pdf , 25Kb)

6-Gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. (pdf , 216Kb)

7-Taxa per aprotitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (pdf , 32Kb)

8-Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. (pdf , 25Kb)

9-Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. (pdf , 22Kb)

10-Taxa per expedició de documents administratius. (pdf , 19Kb)

11-Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals. (pdf , 38Kb)

12-contribucions especials (pdf , 50Kb)

13-Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. (pdf , 13Kb)

14-Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats. (pdf , 18Kb)

15-Taxa per la llicència d'autotaxi. (pdf , 15Kb)

16-Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. (pdf , 21Kb)

17-Taxa pel subministrament d'aigua. (pdf , 19Kb)

18-Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls peròdics i les revisions periòdiques. (pdf , 32Kb)

19-Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. (pdf , 0Kb)

20-Taxa per la prestació del servei d'escola bressol. (pdf , 17Kb)

21-Taxa per la prestació del servei d'ús de la sala polivalent. (pdf , 13Kb)

Cercador

Linea de separació

Peu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Ajuntament de les Masies de Roda
Ctra. de Roda a Manlleu. S/n.  08510 Les Masies de Roda.
T. 93 854 00 27 - F. 93 854 00 07
Correu: masiesr@diba.cat
N.I.F. P0811500H.

Colaboradors detacats

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA

Tecles d'accés ràpid pre definides

n - a - t - h - m - c - f - b -