Capçalera

Menú auxiliar

MAPA WEB   |   CONTACTAR   |  

Logitip de l'ajuntament

Menú principal

Continguts de la plana

Continguts de la secció

Ordenances fiscals

En aquest apartat podeu trobar les ordenances fiscals vigents de l'Ajuntament de les Masies de Roda, així com els nous projectes normatius o de moficiació.


Nous projectes normatius o de modificació.

No es disposa, en aquests moments, de cap projecte de modificiació en curs.

Ordenances fiscals.

Aquestes són les ordenances fiscals vigents per a l'any 2017:

 
Documents

Documents


1-Impost sobre béns immobles. (pdf , 77Kb)

2-Impost sobre activitats econòmiques (pdf , 60Kb)

3-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (pdf , 46Kb)

4-Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (pdf , 75Kb)

5-Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (pdf , 25Kb)

6-Gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. (pdf , 216Kb)

7-Taxa per aprotitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (pdf , 32Kb)

8-Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. (pdf , 25Kb)

9-Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. (pdf , 22Kb)

10-Taxa per expedició de documents administratius. (pdf , 19Kb)

11-Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals. (pdf , 38Kb)

12-contribucions especials (pdf , 50Kb)

13-Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. (pdf , 13Kb)

14-Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats. (pdf , 18Kb)

15-Taxa per la llicència d'autotaxi. (pdf , 15Kb)

16-Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. (pdf , 21Kb)

17-Taxa pel subministrament d'aigua. (pdf , 19Kb)

18-Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls peròdics i les revisions periòdiques. (pdf , 32Kb)

19-Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. (pdf , 0Kb)

20-Taxa per la prestació del servei d'escola bressol. (pdf , 17Kb)

21-Taxa per la prestació del servei d'ús de la sala polivalent. (pdf , 13Kb)

 
Linea de separació

Cercador

Linea de separació

Peu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Ajuntament de les Masies de Roda
Ctra. de Roda a Manlleu. S/n.  08510 Les Masies de Roda.
T. 93 854 00 27 - F. 93 854 00 07
Correu: masiesr@diba.cat
N.I.F. P0811500H.

Colaboradors detacats

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA

Tecles d'accés ràpid pre definides

n - a - t - h - m - c - f - b -