Dijous 21 de maig. Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

Dimecres, 20 de maig de 2020

A les 19h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació actualització conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH)
3. Aprovació conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de la
nòmina dels empleats de l’Ajuntament (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona
4. Aprovació del compte de gestió i recaptació que rendeix l’organisme de gestió tributària de l’exercici 2019.
5. Aprovació expedient baixes de drets del pressupost i baixes padró impost de vehicles
6. Liquidació exercici 2019 i incorporació de crèdits.
7. Aprovació adhesió compra centralitzada telecomunicacions LOCALRET
8. Aprovació adhesió a l’Associació Rutes del Romànic
9. Aprovació bases subvencions per persones i activitats COVID_19
10. Aprovació Catàleg i Relació llocs de treball i modificació plantilla personal.
11. Aprovació expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 4_2020

Darrera actualització: 29.05.2020 | 10:14