Informació relativa al Ple extraordinari del 24 de febrer

Dimecres, 9 de març de 2022 a les 00:00

El passat 24 de febrer  es va celebrar un Ple extraordinari a l'ajuntament de les Masies de Roda on hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es Montserrat Cabellos, Aida Canal, Víctor Pallàs, Jordi Gros, Jordi Ribas i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. El regidor David Bosch es va excusar.

En aquesta sessió es va aprovar:

 • L'esborrany de les actes de les sessions anteriors per unanimitat.
  L’alcalde obre la sessió i proposa al Ple l’aprovació de l’acta de la sessió anterior número 1/22 (ordinària de 13 de gener de 2022). El Ple acorda aprovar-la per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació.
 • Aprovació provisional de l’ordenança fiscal n. 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  • Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, així com el seu text refós, que consta a l’expedient.
  • Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 • Adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (exp. 2022_60).
  Atès que és d’interès públic municipal l’adhesió per part d’aquest ajuntament a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que vetlla per tenir cura del medi.
  El Ple adopta per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:
  • Primer. Aprovar l'adhesió d’aquest Ajuntament a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, així els estatuts de la Xarxa.
  • Segon. Nomenar com a representant Jordi Vistós Mas, alcalde.
  • Tercer. Facultar a Alcaldia perquè en nom i representació d'aquesta Corporació procedeixi a la formalització de quants documents siguin precisos per a l'efectivitat del present acord.
  • Quart. Notificar-ho a la Diputació de Barcelona.
    
 • Canvi en el règim de retribucions i indemnitzacions (exp. 2022_62).

  Una vegada constituït el nou Ajuntament i establert el nou cartipàs municipal, el Ple aprovà, en data d’11 de juliol de 2019, l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació, especialment tenint en compte les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant decret de data 5 de juliol de 2019.

  El Ple adopta per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:

  • Primer. Establir que el regidor Víctor Pallàs Arisa deixarà de tenir el règim de dedicació parcial a partir de l’endemà de la data del decret pel qual li siguin retirades totes les delegacions efectuades per part de l’alcaldia, per la qual cosa no rebrà retribucions ni estarà donat d’alta a la seguretat social; sens perjudici de les indemnitzacions per assistències efectives al Ple de la corporació.
  • Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica/portal de transparència

Un cop finalitzat el ple, l'alcalde va aixecar la sessió.

Darrera actualització: 24.03.2022 | 08:25