Informació relativa al Ple extraordinari del 3 de març

Dimarts, 29 de març de 2022 a les 00:00

El passat 3 de març  es va celebrar un Ple extraordinari a l'ajuntament de les Masies de Roda on hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es Montserrat Cabellos, Aida Canal, Jordi Gros, Jordi Ribas i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. Els regidors Víctor Pallàs Arisa i David Bosch Carbó excusen la seva absència.

En aquesta sessió es va aprovar:

  • L'esborrany de les actes de les sessions anteriors per unanimitat.
    L’alcalde obre la sessió i proposa al Ple l’aprovació de l’acta de la sessió anterior número 2_22 (extraordinària de 24 de febrer de 2022). El Ple acorda aprovar-la per unanimitat dels cinc membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació. 
  • Aprovació de la sol·licitud de canvi d’ubicació del centre cívic i educatiu finançat amb PUOSC a la Generalitat de Catalunya (exp. 2019_282).

El Ple adopta per unanimitat dels cinc membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:

Primer. Sol·licitar la modificació consistent en el canvi d’ubicació pels motius exposats en la memòria/informe adjunt on es durà a terme l’execució del centre cívic i educatiu amb el finançament finalista de les dues línies del PUOSC (subvencions per a inversions; subvencions per acció territorial a municipis petits).

Segon. Aportar la documentació requerida per cadascun dels expedients de les dues línies del PUOSC per eacat (subvencions per a inversions; subvencions per acció territorial a municipis petits): acord plenari de sol·licitud, memòria justificativa i documentació tècnica del projecte nou signada pel tècnic competent.

Tercer. Que ens sigui notificada, si s’escau, l’aprovació del canvi sol·licitat per part de l’òrgan competent, la Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran, a efectes de poder continuar amb l’execució del PUOSC.”

Amb caràcter previ a la votació, han tingut lloc les intervencions següents.

- El regidor Jordi Gros Roca comenta que personalment, com hi ha l’esborrany del croquis de com serà l’edific, li ha agradat, però li grinyola una mica la cúpula. També demana si la despesa està prevista.

- L’alcalde, Jordi Vistós Mas, respon que inclou la infraestructura i que ACTER posarà els telescopis.
- El regidor Jordi Gros Roca és del parer que la cúpula rodona trenca l’estètica de línies rectes dels altres edificis que queden ben integrats. Per això li grinyola una mica la cúpula.
- L’alcalde, Jordi Vistós Mas, diu que és per donar opcions a les escoles, a més de poder veure les estrelles, que no es pot veure a altres llocs.
- El regidor Jordi Gros Roca demana si hi haurà contaminació lumínica.
- L’alcalde, Jordi Vistós Mas, respon que li han dit que no.
- El regidor Jordi Gros Roca demana si poden consensuar-ho entre tots. En un principi volien l’escola, però s’hi sumen. Hi ha definició, però no tot el detall.
- La regidora Aida Canal Anglada diu que si s’arriba per pressupost es farà i en cas contrari s’eliminaria.
- El regidor Jordi Ribas Ventura comenta que també li va grinyolar quan ho va veure. La resta podrà fer servei a la gent del poble, però la cúpula si és molt cara es podria fer-se més endavant.
- La regidora Aida Canal Anglada exposa que serà un espai per donar vida i centralitat i també es té la idea del coworking per potenciar espais de reunions com hi ha en d’altres llocs; tindrà funcionalitat i amb un bar s’enriqueix el projecte.
- L’alcalde, Jordi Vistós Mas, diu que és un encert si el nou edifici es pot fer adjunt a la sala polivalent.
- El regidor Jordi Gros Roca entén que està bé la nova ubicació i que cal esperar que responguin positivament el canvi. 

Un cop finalitzat el ple, l'alcalde va aixecar la sessió.

Darrera actualització: 08.04.2022 | 10:18