Informació relativa al Ple extraordinari del 9 de desembre

Dimarts, 14 de desembre de 2021 a les 00:00

El passat 9 de desembre es va celebrar un Ple extraordinari a l'ajuntament de les Masies de Roda on hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es Montserrat Cabellos, Aida Canal, Víctor Pallàs, Jordi Gros, Jordi Ribas i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. El regidor David Bosch es va excusar.

En aquesta sessió s'ha aprovat:

 • L'esborrany de les actes de les sessions anteriors per unanimitat.
  L’alcalde obre la sessió i proposa al Ple l’aprovació de l’acta de la sessió anterior número 6_21 (ordinària, de 14 d’octubre de 2021). El Ple acorda aprovar-la per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació.
   
 • Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2022, les bases d’execució i la plantilla 
  El Ple aprova per majoria absoluta, amb quatre vots a favor dels membres presents de Masies de Roda Independents-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i dos vots en contra dels membres presents de Junts per les Masies de Roda, dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
 1. Primer. Aprovar inicialment el pressupost municipal per a l'exercici de 2022, les bases d’execució i la plantilla que consten a l’expedient. 
 2. Segon. Exposar-ho al públic durant un termini de 15 dies hàbils mitjançant edicte publicat al BOP, a l’e-tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica municipal, als efectes d’examen i possibles reclamacions.
  De no presentar-se reclamacions, el pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal es consideraran definitivament aprovats, sense necessitat de nou acord
 3. Tercer. Publicar el pressupost resumit per capítols i la plantilla en el BOP, en el DOGC, en el tauler d’anuncis i la seu electrònica municipal, així com remetre’n còpia a l’Administració general de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, un cop aprovat definitivament.”

  Amb caràcter previ a la votació, han tingut lloc les intervencions següents:
  El regidor Jordi Gros Roca avança que votaran en contra de l’aprovació del pressupost perquè hi ha uns increments retributius del personal amb complements de productivitat.

 • Aprovació de la rectificació de l’inventari general de la corporació ​
  El Ple adopta per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:
 1. Primer. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2020. 
 2. Segon. Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament competent de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.
 • Aprovació del conveni de cooperació per a la implantació i execució del pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona​.
  El Ple adopta per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:
 1. Primer. Aprovar el  del conveni de cooperació per a la implantació i execució del pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona que consta a l’expedient electrònic.
 2. Segon. L’aprovació resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis posteriors a l’actual. En tot cas, es faculta a l’alcalde per a la gestió de la despesa que se’n derivi a partir de la signatura del present conveni.
 3. Tercer. Facultar a l’alcalde per a la seva signatura.
 4. Quart. Notificar-ho al Consell Comarcal d’Osona.

Un cop finalitzat el ple, l'alcalde va aixecar la sessió.

Darrera actualització: 16.02.2022 | 10:53