Informació relativa al Ple ordinari del 13 de gener

Dimarts, 25 de gener de 2022 a les 00:00

El passat 13 de gener es va celebrar un nou Ple ordinari a l'ajuntament de les Masies de Roda on hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es Montserrat Cabellos, Víctor Pallàs, Jordi Ribas i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. Aida Canal Anglada, Jordi Gros Roca i David Bosch Carbó, regidors, excusen la seva absència.

En aquesta sessió s'ha aprovat:

 • L'esborrany de les actes de les sessions anteriors per unanimitat.
  L’alcalde obre la sessió i proposa al Ple l’aprovació de l’acta de la sessió anterior número 6_21 (ordinària, de 14 d’octubre de 2021). El Ple acorda aprovar-la per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació.
   
 • Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima -PAESC-
  El Ple adopta per unanimitat dels quatre membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS
 1. Primer. Aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) de les Masies de Roda, que consta a l’expedient electrònic.
 2. Segon. Comunicar-ho a la Diputació de Barcelona.
 • Aprovació de la pròrroga del Pla d’Igualtat d’Orientació Sexual i Identitat de Gènere del Consell Comarcal d’Osona ​
  El Ple adopta per unanimitat dels quatre membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:​
 1. Aprovar la prorroga i l’adhesió al Pla comarcal  d’igualtat de gènere d’Osona aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 15 de desembre de 2021, el qual tindrà una vigència fins que estigui el nou Pla.
 2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.
 • Aprovació de la pròrroga del Pla Comarcal per a la Igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona​
  El Ple adopta per unanimitat dels quatre membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:
 1. Primer. Aprovar la prorroga i l’adhesió al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona, aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 15 de desembre de 2021, el qual tindrà una vigència fins que estigui el nou Pla, que consta a l’expedient electrònic.
 2. Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.
 • Aprovació de l’aplicació de les previsions de l’article 19 Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2022 ​
  El Ple adopta per unanimitat dels quatre membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:
 1. Primer. Aprovar un increment del 2% en les retribucions del personal al servei de l’ajuntament de les Masies de Roda en relació a les fixades i percebudes a 31 de desembre de 2021.
 2. Segon. Comunicar-ho a la Diputació de Barcelona que té delegada la gestió de nòmines del personal de l’ajuntament.
 • Aprovació proposta de declaració de crèdits incobrables de l’ORGT​
  El Ple adopta per unanimitat dels quatre membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:
 1. Primer. Aprovar com a crèdits incobrables i donar de baixa en comptes de conformitat amb la normativa amunt referida, a proposta de l’ORGT i sens perjudici de que pugui fer efectius els dèbits en cas que el deutor esdevingui a millor fortuna, que es relacionen a continuació:

  -    Relació 21003: relació que consta d’un expedient, per un import total de 22,09 euros.
  -    Relació 21004: relació que consta d’un expedient, per un import total de 2.934,98 euros.
  -    Relació 21005: relació que consta d’un expedient, per un import total de 2.323,62 euros.

 2. Segon. Trametre-ho a l’ORGT.
 • Donar trasllat pla d’acció relatiu a l’informe del Reglament de Control Intern ​

  Vist l’informe resum anual de l’ajuntament de les masies de roda dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020, que es va sotmetre al ple de data 14 d’octubre de 2021.
  D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

  En el cas de les Masies de Roda que s’acull al model simplificat no hi ha control financer.

 1. Primer. Aprovar el Pla d’Acció relatiu a l’informe amunt esmentat consistent en:

  - Aquest alcaldia resoldrà sobre l’oferta pública d’ocupació d’acord amb la Llei de pressupostos de l’any 2022, i atenent la Llei 20/21, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic. 
  - Pel que fa a la regularització de la despesa recurrent ja s’ha aprovat l’adhesió a l’acord marc de l’ACM en el cas del servei del manteniment de l’enllumenat públic l’any 2022 i la delegació del servei de neteja viària al Consell Comarcal d’Osona, per part d’aquesta alcaldia. Altra despesa recurrent a considerar com ara el subministrament de biomassa resultaria anti-econòmica d’adherir-se a l’acord marc de l’ACM. El servei de poda es farà el 2022 amb un altre proveïdor per la qual cosa la licitació del servei es faria més endavant, de cara l’any 2023, atenent l’import a contractar en el seu cas. 

 2. Segon. Donar-ne trasllat al Ple de l’ajuntament en la propera sessió que se celebri per tal que se’n faci un seguiment.

En aquest ple també es va donar compte de: 

 • Donar compte del PMP del tercer trimestre de 2021
  El període mig de pagament (PMP) del tercer trimestre de 2021 és 1,87 dies.
  El Ple es dona per assabentat.
   
 • Donar compte dels decrets d’alcaldia.
  Es dona compte dels decrets d'alcaldia número 162 al 220 corresponents a l’any 2021 i els decrets número 1 i 2 corresponents al 2022.

Un cop finalitzat el ple l'alcalde va aixecar la sessió.

Darrera actualització: 03.03.2022 | 09:02