Informació relativa al Ple ordinari del 13 d'octubre

Dijous, 20 d’octubre de 2022

Al  Ple ordinari a l'Ajuntament de les Masies de Roda hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es  Aida Canal, Jordi Gros, Jordi Ribas, Montse Cabellos i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. El regidor Víctor Pallàs i David Bosch excusen la seva absència.

El passat dijous 13 d'octubre a les 19h a la sala de plens va tenir lloc un ple ordinari. Es destaca de la sessió:

Part resolutiva

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (n. 6_22, de 14 de juliol de 2022) .

2. Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i substitut (exp. 2022_233).

3. Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals 2023 (exp.2022_276).

4.  Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8_22 (exp. 2022_285).

5. Aprovació de l’Adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia (exp. 2022_279).

6. Aprovació del conveni de delegació de competències del sanejament en alta al Consell Comarcal d’Osona (exp. 2022_280).

Part de control

7. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

8. Donar compte del període mig de pagament (PMP) del segon trimestre del 2022.

9. Donar compte de l’informe 13/2022, relatiu al Compte General de les corporacions locals, exercici 2020 (exp. 2021_213).

10.Precs i preguntes.

 

Cal recordar que els plens són públics, per tant, qualsevol persona hi pot assistir; les sessions de ple ordinàries es faran trimestralment, el segon dijous dels mesos de juliol, octubre, gener i abril, i si s'escau en festiu, el primer dijous, a les 19 hores. Les sessions de ple extraordinàries es celebraran sempre que sigui necessari. 

 

 

 

 

Darrera actualització: 20.10.2022 | 16:11