Informació relativa al Ple ordinari del 14 de juliol

Dijous, 4 d’agost de 2022

Al  Ple ordinari a l'Ajuntament de les Masies de Roda hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es  Aida Canal, Jordi Gros, Jordi Ribas, Víctor Pallàs i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. La regidora Montserrat Cabellos excusa la seva absència.

El passat dijous 14 de juliol a les 19h a la sala de plens va tenir lloc un ple ordinari. Es destaca de la sessió:

Part resolutiva

 • Lectura i aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (n. 5_22, de 16 de juny de 2022) . El Ple acorda aprovar-la per unanimitat dels cinc membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació amb l’esmena següent, a petició del regidor Jordi Gros: “L’alcalde, Jordi Vistós Mas, diu que s’actuarà de forma immediata”, que s’insereix a la pàgina cinc després de la intervenció del regidor Jordi Gros Roca en el punt cinquè sobre l’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica.
 • Aprovació del compte general de l’exercici 2021 (exp. 2022_158). El Ple adopta per unanimitat dels cinc membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS: Primer. Aprovar el compte general de l’exercici 2021. Segon. Rendir el present compte general a la Sindicatura de Comptes.
 • Aprovació inicial de la modificació de crèdit 6_22 (exp. 2022_224). Vista la necessitat de tramitar una modificació de crèdit del pressupost municipal vigent per tal de fer front a unes despeses de reparació a la sala polivalent amb romanent per despeses generals.

 

Part de control:

 • Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 • Donar compte del període mig de pagament (PMP) del primer trimestre del 2022. El període mig de pagament (PMP) del primer trimestre de 2022 és 15,92 dies.
 • Donar compte de l’informe resum anual de l’ajuntament de les Masies de Roda dels resultats del control intern (exp. 2022_ 158). Amb caràcter previ, el regidor Jordi Gros Roca constata que en l’apartat d’ingressos no es fa menció que no es cobra res per l’ús de la sala polivalent tal i com recull l’ordenança 21 de l’ajuntament i que s’hauria de cobrar amb efectes retroactius d’1de gener de 2022.
 • Precs i preguntes. 
  • El regidor Jordi Gros Roca comenta que encara espera els plànols de les fotovoltaiques que li havien de facilitar els tècnics i un contacte que li havia de facilitar l’alcalde.
  • El regidor Jordi Gros Roca demana si l’activitat de Can Grau té l’informe de l’ACA.
  • El regidor Jordi Gros Roca pregunta per una factura de Tac Osona de la carpa de les festes de les Cases Noves i l’alcalde respon que és com cada any.
  • El regidor Jordi Gros Roca recorda que en els contractes menors superiors a cinc mil euros es va acordar que es demanarien tres pressupostos i en el cas del servei de redacció del projecte del centre cívic no els ha vist.
  • El regidor Jordi Gros Roca pregunta per una factura de quatre mil euros de l’espuma de l’herba i l’alcalde diu que és correcta i que puja molt perquè s’ha comprat més quantitat perquè així sortia més bé de preu.
  • El regidor Jordi Gros Roca pregunta per una factura de la fundació Balmes de l’escola bressol i la regidora Aida Canal Anglada explica que es va fer un estudi del pla educatiu i es van detectar unes mancances que des de la Patuleia es podran millorar.
  • El regidor Jordi Gros Roca pregunta per una factura de mil euros d’una càmera i l’alcalde comenta que es va aixafar amb el llamp i ara es mira a veure si ho pagarà l’assegurança.

Cal recordar que els plens són públics, per tant, qualsevol persona hi pot assistir; les sessions de ple ordinàries es faran trimestralment, el segon dijous dels mesos de juliol, octubre, gener i abril, i si s'escau en festiu, el primer dijous, a les 19 hores. Les sessions de ple extraordinàries es celebraran sempre que sigui necessari. 

 

 

 

 

Darrera actualització: 4.08.2022 | 09:17