Informació relativa al Ple ordinari del 14 d’octubre

Dimarts, 2 de novembre de 2021 a les 00:00

El passat 14 d'octubre es va celebrar un nou Ple ordinari a l'ajuntament de les Masies de Roda on hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es Montserrat Cabellos, Aida Canal, Víctor Pallàs, Jordi Gros, Jordi Ribas i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. El regidor David Bosch es va excusar.
 

En aquesta sessió s'ha aprovat:

 • L'esborrany de les actes de les sessions anteriors per unanimitat.

El Ple acorda aprovar-la per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació amb l'esmena que el regidor Jordi Gros ha proposat prèviament a l'aprovació, en el sentit següent: En el penúltim paràgraf de la pàgina 10 s'afegeix "perquè entén que no es podia contractar fins que hi hagués la compatibilitat". L'alcalde diu que s'havia demanat a la Diputació de Barcelona i es va fer de la mateixa forma que l'altra vegada amb la baixa de la comptable.

 • Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals pel 2022

Vista la Memòria de l'Alcaldia i l'informe de la Secretaria-Intervenció, el Ple adopta per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:

 1. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2022 i següents, així com el seu text refós.
 2. Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2022 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
  Ordenança Fiscal núm 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
  Article 7. Determinació de la quota i els tipus impositius. 2. El tipus de gravamen serà el 0,660 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,694 per cent quan es tracti de béns rústics.
 3. Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
 • Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter

El Ple adopta per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:

 1. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova denominació Consorci del Ter) acordada per l'Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat 29 de setembre, d'acord amb el text que figura adjunt.
 2. Comunicar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova denominació Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l'integren, i la comunicació a l'ens d'adscripció i al Registre d'Entitats Locals.
 3. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde, Il·lm. Sr. Jordi Vistós Mas, a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords.

Durant el Ple també es va donar compte dels decrets de l'alcaldia i del període mitjà de pagament (PMP) del segon trimestre del 2021 que és de 2,46 dies.
En aquest ple ordinari també es va donar compte de l'informe resum anual de l'Ajuntament de les Masies de Roda dels resultats del control intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l'exercici 2020, que consta a l'expedient. El Ple es dóna per assabentat i el regidor Jordi Gros Roca insta que s'executin les mesures assenyalades a l'informe.

Un cop finalitzat el ple l'alcalde va aixecar la sessió.

Darrera actualització: 02.11.2021 | 19:34