Informació relativa al Ple ordinari del 18 de novembre

Divendres, 26 de novembre de 2021 a les 00:00

El passat 18 de novembre es va celebrar un nou Ple ordinari a l'ajuntament de les Masies de Roda on hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es Montserrat Cabellos, Aida Canal, Víctor Pallàs, Jordi Gros, Jordi Ribas i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. El regidor David Bosch es va excusar.

En aquesta sessió s'ha aprovat:

 • L'esborrany de les actes de les sessions anteriors per unanimitat.
  L’alcalde obre la sessió i proposa al Ple l’aprovació de l’acta de la sessió anterior número 6_21 (ordinària, de 14 d’octubre de 2021). El Ple acorda aprovar-la per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació.
   
 • Aprovació de l’adquisició de terrenys per adjudicació directa
  El Ple aprova per majoria absoluta, amb quatre vots a favor dels membres presents de Masies de Roda Independents-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i l’abstenció dels dos membres presents de Junts per les Masies de Roda, dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
 1. Primer. Adquirir a títol onerós per adjudicació directa mitjançant compravenda les finques 53, 231, 235, 364, 382 i 383 a FRANTIC 5000 SL (B64346349) pel preu total de 254.230,79 euros.
 2. Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 254.230,79 euros a càrrec l’aplicació pressupostària 920.621 del pressupost municipal vigent, per atendre el pagament del preu de la compravenda, moment a partir del qual quedaran sense efecte els convenis de cessió anticipada que consten a l’expedient a tots els efectes i sense que se’n puguin derivar altres drets o obligacions presents o futurs per cadascuna de les parts.
 3. Tercer. Formalitzar-ho en escriptura pública, facultant l’alcalde perquè procedeixi a signar en nom d’aquest ajuntament tots els documents públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords.
 4. Quart. Notificar-ho a FRANTIC 5000 SL, com a venedor, tot requerint-li a comparèixer davant el notari que es designarà per a l’atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.
 5. Cinquè. Procedir a inscriure-ho al Registre de la Propietat un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública, així com a l’inventari municipal.
 • Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8_2021 del pressupost municipal 
  El Ple adopta per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:​
 1. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 8_2021.
 2. EXPOSAR el present expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació durant el termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions que considerin pertinents. L’expedient es considerarà aprovat definitivament si durant l’esmentat termini no se’n presenten.
 • Aprovació del conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus i neteja viària amb el Consell Comarcal d’Osona
  El Ple adopta per unanimitat dels sis membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:
 1. Primer. Aprovar la delegació de les competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus i neteja viària a favor del Consell Comarcal d’Osona, en els termes que recull el conveni regulador i el pla de gestió de les Masies de Roda que ha tramès aquest Consell i que consten a l’expedient electrònic.
 2. Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador i el pla de gestió de les Masies de Roda esmentats en l’acord primer.
 3. Tercer. L’aprovació resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis posteriors a l’actual. En tot cas, es faculta a l’alcalde per a la gestió de la despesa que se’n derivi a partir de la signatura del present conveni.
 4. Quart. Facultar a l’alcalde per a la seva signatura.
 5. Cinquè. Notificar-ho al Consell Comarcal d’Osona.

Un cop finalitzat el ple l'alcalde va aixecar la sessió.

Darrera actualització: 26.11.2021 | 11:01