Informació relativa al Ple ordinari del 21 d'abril

Divendres, 6 de maig de 2022 a les 00:00

El passat 21 d'abril  es va celebrar un Ple extraordinari a l'ajuntament de les Masies de Roda on hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es Montserrat Cabellos, Aida Canal, Jordi Gros, Jordi Ribas i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. Els regidors Víctor Pallàs Arisa i David Bosch Carbó excusen la seva absència.

En aquesta sessió es va aprovar:

 • L'esborrany de les actes de les sessions anteriors per unanimitat.
  L’alcalde obre la sessió i proposa al Ple l’aprovació de l’acta de la sessió anterior número 3/22, de 3 de març de 2022. El Ple acorda aprovar-la per unanimitat dels cinc membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació.
 • Aprovació de la delegació de competències per la prestació del servei de recollida selectiva de residus i neteja viària entre el Consell Comarcal d’Osona i l’ajuntament de les Masies de Roda
  El Ple adopta per unanimitat dels cinc membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:

Primer. Deixar sense efectes l’acord municipal de data 18 de novembre de 2021 relatiu a l’aprovació de la delegació de competències per a la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària.

Segon. Aprovar la delegació al Consell Comarcal d’Osona de les competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus i neteja viària, següents:

 • Recollida de multiproducte
 • Recollida de vidre (envàs)
 • Recollida de fracció resta 
 • Recollida de residus voluminosos
 • Servei de neteja viària
 • Altres serveis: la reparació de contenidors de la via pública, l’adquisició i reposició de contenidors de la via pública, la neteja de l’àrea d’aportació de residus municipals i serveis extres.

Tercer. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació del Servei de recollida selectiva de residus i neteja viària, segons consta a l’Annex del present acord.

Quart. Aprovar l’annex al conveni corresponent al Pla de gestió del servei a les Masies de Roda de març de 2022, tramès pel Consell Comarcal d’Osona en data 1 d’abril de 2022 i que consta a l’expedient. 

Cinquè. Facultar a l’Alcalde de la corporació per formalitzar la signatura dels conveni i documents necessaris per l’efectivitat del present acord.

Sisè. L’aprovació resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis posteriors a l’actual. En tot cas, es faculta a l’alcalde per a la gestió de la despesa que se’n derivi a partir de la signatura del present conveni.

Setè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, pel seu coneixement i efectes, i en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Vuitè. Publicar l’esmentada delegació al Butlletí Oficial corresponent, publicació que s’encomana al Consell Comarcal un cop efectuada l’acceptació de la delegació.

Annex

 •  Pròrroga del Pla Local de Joventut de les Masies de Roda 2018-2021 
  El Ple adopta per unanimitat dels cinc membres presents dels set que formen el nombre legal de membres de la Corporació els següents ACORDS:
  • ÚNIC. Prorrogar el Pla Local de Joventut de les Masies de Roda 2018-2021 amb efectes des de l’1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022 o se n’aprovi un de nou.

En aquest ple també es va donar compte de: 

 • Donar compte del decret de revocació de delegacions a un regidor.
 • Donar compte del decret de delegacions a una regidora.
 • Donar compte de la liquidació de l’exercici 2021.
 • Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
 • Donar compte del període mig de pagament (PMP) del quart trimestre del 2021.
 • Donar compte de l’informe de morositat de 2021.
 • Donar compte de l’informe 21/2021 del Compte General de les Corporacions Locals exercici 2019 de la Sindicatura de Comptes.
Darrera actualització: 14.06.2022 | 12:50