Informació relativa al Ple ordinari del 30 de setembre

Dijous, 21 d'octubre de 2021 a les 00:00

El passat 30 de setembre es va celebrar un no Ple ordinari a l’ajuntament de les Masies de Roda on hi van participar l’alcalde Jordi Vistós i els regidors/es Montserrat Cabellos, Aida Canal, Víctor Pallàs, Jordi Gros, Jordi Ribas i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. El regidor David Bosch es va excusar.

 

En aquesta sessió s'ha aprovat:

  • L’esborrany de les actes de les sessions anteriors per unanimitat. 
  • El compte general de l’exercici 2020

El ple ha aprovat el compte general de l’exercici anterior i ha rendit el present compte general a la Sindicatura de comptes. En aquest punt hi ha hagut la intervenció de Jordi Gros que ha avançat que votarà en contra per coherència, ja que no reflecteix la realitat pressupostaria de l’any anterior en la mesura que no s’han reconegut els drets de subvencions d’actuacions executades. 

  • El codi de conducta dels alts càrrecs de l’ajuntament

D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, els ajuntaments han d’aprovar un codi de conducta dels alts càrrecs. Després de la creació del grup de treball dins el conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, s’ha elaborat un model que conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, les normes de conducta per les quals s’han de regir i els compromisos que tenen vers la ciutadania.  El ple ha adoptat per unanimitat aprovar el codi de conducta, sotmetre’l a informació  pública de 30 dies, disposar que si no hi ha cap al·legació durant aquest termini, s’aprovarà definitivament i fer públic aquest acord en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de les Masies de Roda. 

  • La xifra del padró d’habitants a 1 de gener de 2021

La proposta de xifra de població segons la Delegació Provincial de l’INE era de 703 habitants. Una vegada finalitzades les tasques d’aportació de documentació a l’INE s’ha confirmat que és de 704.

  • Compatibilitats de personal en el sector públic local

Des del 6 de setembre de 2021 l’ajuntament no disposa de personal adscrit al servei de comptabilitat de l’ajuntament. Atès que cal cobrir de forma immediata i amb caràcter urgent aquesta àrea per raons d’interès públic pel normal funcionament de l’administració municipal, s’ha aprovat que Dolors Crosas i Marta Crosas duguin a terme una segona activitat en el sector públic local a temps parcial, amb una previsió de 12 hores setmanals. Les retribucions podran, si s’escau, superar els llindars establerts per raons d’interès del servei. Aquestes tasques no suposaran una interferència en el desenvolupament d’altres feines que realitzin als ajuntaments on tenen la seva activitat principal. S’ha aprovat, també, notificar el present acord. Amb caràcter previ, hi ha hagut la intervenció de Jordi Gros que avançava que el vot seria favorable i que s’oferia per fer plens extraordinaris en situacions com aquestes quan sigui necessari.

Un cop finalitzada la part resolutiva, l’alcalde ha aixecat la sessió. 

 

Darrera actualització: 29.10.2021 | 11:28