Informació relativa al Ple ordinari del 8 de juliol

Dimarts, 20 de juliol de 2021 a les 00:00

El passat 8 de juliol es va celebrar un Ple ordinari a l’ajuntament de les Masies de Roda on hi van participar l’alcalde Jordi Vistós i els regidors/es Montserrat Cabellos, Aida Canal, Víctor Pallàs, Jordi Gros, Jordi Ribas i la secretària-interventora, Montserrat Tintó.

L’ordre del dia es va dividir en la part resolutiva i la part de control, pots consultar-la aquí.

En aquesta sessió es va aprovar:

  • L’esborrany de les actes de les sessions anteriors per unanimitat. 
  • El pla estratègic d’inversions del mandat actual

El document neix amb la voluntat d’identificar els principals reptes i inversions que s’han e dur a terme. El ple ha aprovat per unanimitat aprovar el pla estratègic que contempla la compra de terrenys on s’ubica l’ajuntament, la sala polivalent i la llar d’infants i el seu entorn i, també, la construcció d’un centre cívic educatiu. Els recursos provindran de pla únic d’obres i servei de Catalunya de la Generalitat i el Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona.

  • Inici expedient del procediment per a l’adquisició de terrenys per adjudicació directa

Atès que el propietari del terreny on s’ubica l’ajuntament, la llar d’infants i la sala polivalent ha mostrat el seu acord per regularitzar la situació s’acorda comprar el terreny. Es sol·licitarà un informe al Departament de la Generalitat competent sobre l’adquisició. El ple va acordar per majoria absoluta: iniciar el procediment per a la compra dels terrenys, emetre els informes corresponents i sol·licitar l’informe a la Generalitat de Catalunya. 

  • La modificació de crèdit 3_2021 del pressupost municipal

El ple va adoptar per unanimitat aprovar la modificació del crèdit i exposar el present expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació durant quinze dies. 

  • El règim d’incapacitat laboral al personal de l’ajuntament

Es va aprovar per unanimitat establir que el complement retributiu des del primer dia d’incapacitat laboral, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi a un màxim del 100% de les retribucions i donar-ne trasllat a la Diputació de Barcelona que té encarregada la gestió de nòmines de l’ajuntament.

  • La sol·licitud a la Diputació de Barcelona per evitar la tala d’arbres

El projecte constructiu de millora de secció, ampliació d’obres de drenatge i obres complementàries a la carretera BV-5222 entre Manlleu i les Masies de Roda mitjançant l’eixamplament de la calçada preveia una tala d’arbres que suposaria un perill per al medi ambient i l’entorn municipal. L’arquitecte municipal, en el seu informe, va definir que els plataners dels marges són arbres històrics, centenaris i amb valors ambientals i paisatgístics. Les plantacions en filera produeixen un gran interès des del punt de vista paisatgístic i funcional, ja que guia la mirada a l’eix de la via i protegeix del sol, la pluja i la boira. L’informe va considerar important conservar aquest patrimoni com element emblemàtic del territori per tal de protegir, també, especies agrícoles. Com a solució es planteja transplantar l’arbrat per tal de donar espai a la carretera. S’acorda compatibilitzar el manteniment de l’arbrat i la seguretat. El ple va adoptar per unanimitat sol·licitar a la Diputació de Barcelona que no procedeixi a la tala d’arbres i donar-ne trasllat mitjançant l’aecat.

  • L’encomana de gestió d’una subvenció per al foment de l’ocupació.

Vist que l’ajuntament no disposa de mitjans tècnics ni humans per l’execució de la subvenció, es procedirà a una encomana a la gestió a la l’ajuntament de Vic. El ple va aprovar aquesta encomana per a la subvenció de treball, talent i tecnologia, aprovar l’esvborrany de conveni i autoritzar i reconèixer la despesa de 5.972,05€. 

  • La celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021

És una oportunitat per explicar què s’està fent sobre la mobilitat sostenible al municipi. El ple va aprovar per unanimitat inscriure l’ajuntament a la Setmana Europea de la Mobilitat, adherir-lo també a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 i a l’Acord nacional per l’Agenda 2030 i donar-ne trasllat al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat.

  • Proposta de les dues festes locals del 2022

El ple va adoptar per unanimitat proposar com a festes locals per l’any 2022 els dies 15 de juliol i 29 de setembre. 

També es va aprovar la moció política de suport a l’amnistia i es va donar compte dels decrets de l’alcaldia aprovats de l’1 d’abril a l’1 de juliol de 2021. 

Al torn de precs i preguntes, el regidor Jordi Gros va comentar el Sant Jordi. Va proposar mantenir la tradició del llibre, la regidora Aida Canal va respondre que ja està previst i la regidora Montse Cabellos també va considerar treballar amb instituts o universitats per la recerca i així crear xarxes de l’ajuntament. 
Un cop finalitzada la sessió de precs i preguntes l’alcalde va aixecar la sessió. 

 

Darrera actualització: 30.11.2021 | 13:07