Nota de premsa relativa al Ple de data 8 d'octubre

Dimecres, 14 d'octubre de 2020 a les 00:00

Destacar l'aprovació de la moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem d'inhabilitació del Molt Honorable president de la Generalitat, senyor Quim Torra, i la moció per a la declaració de les Masies de Roda, municipi lliure de glifosat, entre altres temes.
 

El 8 d'octubre de 2020 es realitza sessió de Ple ordinari, que s'inicia amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Seguidament, s’aprova l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 6/2020. Destaquen 5.100€ per l'enllumenat del grup de Sant Salvador.

Per unanimitat es ratifica la resolució d'alcaldia d'aprovació de les feses locals 2021, que seran el 15 de juliol i el 29 de setembre.

Seguidament s'aprova per unanimitat la modificació del reglament de funcionament de l'escola bressol la Patuleia, i la xifra de padró d'habitants a data 1 de gener de 2020, que és de 719 persones.

Tot seguit, es posa sobre la taula l'expedient de modificació de les ordenances fiscals per l'any 2021. Destaquem, entre altres, la modificació als rebuts de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica dels vehicles de més de 28 anys, que podran gaudir d'una bonificació del 100% de l'import del rebut.
L'import del rebut de les deixalles serà de 140 € i de 70 € per habitatges disseminats. S'aproven per unanimitat les modificacions de les ordenances proposades.

També s'aprova per unanimitat el compte general de l'exercici 2019, la rectificació de l'inventari general de béns 2019, i inicialment el reglament del servei de la recollida de residus que ha de regular el nou servei porta a porta.

Així mateix s'aprova per unanimitat la modificació de retribucions, indemnitzacions i les aportacions als grups municipals, per establir que amb efectes 1 d’octubre de 2020, Jordi Vistós i Mas, alcalde de l’Ajuntament, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb unes retribucions brutes de 2.240,42€ per catorze pagues a l’any (dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre) amb una dedicació del 75% de la seva jornada laboral –corresponents a 30 hores setmanals-, la qual comportarà la dedicació mínima necessària per a la percepció d’aquestes retribucions. Establir també, amb efectes 1 de gener de 2020, una indemnització de 40 € per assistència al Ple i anul·lar l’aportació mensual als grups municipals amb efectes 1 de gener de 2020.

S'aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de les Masies de Roda i el Consell Comarcal d’Osona per a l’execució de la redacció del pla d’usos recreatius del pantà de Sau.

Seguidament, es dona compte al Ple de les resolucions i decrets d'alcaldia signades del 3 de juliol a l'1 d'octubre de 2020.

En l'apartat de les mocions, el Ple ratifica el decret d'alcaldia de data 12 d'agost de 2020 d'adhesió d'aquest Ajuntament a la moció per a la suficiència financera dels ens locals.

Referent a la Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del Molt Hble. president de la Generalitat Quim Torra, el Ple, per unanimitat, manifesta rebutjar de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.

Finalment, des de l'Ajuntament de les Masies de Roda es vol avançar cap a una jardineria ecològica i respectuosa amb el medi, es per això que el Ple per unanimitat, aprova la moció per l'abandó del glifosat i els herbicides de la jardineria municipal. El glifosat és l'herbicida més usat a tot el món i recentment l’Organització Mundial de la Salut l’ha classificat com a “possible cancerigen” tot i que l’empresa propietària de la patent l’ha venut sempre com a inofensiu. Els problemes més importants que s’associen al glifosat són els nombrosos efectes sobre la salut humana, la progressiva contaminació dels aqüífers i dels medis aquàtics, els impactes negatius sobre els fongs i bacteris del sòl, sobre la fauna i flora silvestre i també sobre els cultius i bestiar.

És per això que es declara les Masies de Roda lliure de glifosat.

 

Les Masies de Roda, 13 d'octubre de 2020

Darrera actualització: 03.11.2020 | 10:35