Gestió urbanística

Expedient 2020_105. Redicasa. Tramitació del Projecte per a la instal.lació de dipòsit de GLP i execució de 150 m de rasa per a  alimentació subterrània a la finca de Salou, d’acord amb el previst a l’article 48.1b del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Trobareu adjunts els següents documents:
Anunci d'exposició pública.
Projecte.
Decret alcaldia d'aprovació prèvia. 


Expedient 2021_24. Mobles Bellmunt. Expedient d'obtenció de llicència urbanística d´ús i obres provisionals per a la instal.lació d'un magatzem autoportant desmuntable al c. de la Noguera, polígon 1 parcel.la 48

Trobareu adjunts els següents documents:
Anunci d'exposició al públic.
Projecte.
Annex al projecte.
Decret d'alcaldia d'aprovació de la llicència urbanística d'ús i obres provisionals.


 

 

 

 

Darrera actualització: 20.05.2022 | 12:03