Modificació puntual del POUM núm. 2

Modificació puntual número 2 del POUM a l’àmbit del sector de sòl urbanitzable SUD 2 El Bac (exp. 2021_373).


-Projecte de la modificació puntual núm. 2, aprovat inicialment. El podeu consultar adjunt (document núm. 1)
-Plànol de delimitació de l'àmbit subjecte a la suspensió de llicències i tramitació de procediments. El podeu consultar adjunt (document núm. 2)
-
Concreció i termini de la suspensió de llicències i tramitació de procediments. El podeu consultar adjunt (document 3)
-
Certificat del Ple d'aprovació inicial, i suspensió de llicències i tramitació de procediments. El podeu consultar adjunt (document 4)
-
Edicte de l'e-tauler d'aprovació inicial, informació pública, i suspensió de llicències i tramitació de procediments.
-BOP. Anunci d'aprovació inicial publicat al BOP el dia 11 de maig de 2023.
-DOG. Anunci d'aprovació inicial publicat al DOG el dia 17 de maig de 2023.
-Document resumit i més comprensible, de la modificació puntual que es vol dur a terme. El podeu consultar adjunt (document 5)

-Edicte de l'e-tauler d'aprovació provisional.
- Anunci al DOG núm. 9155 de 3 de maig de 2024, de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme.
 

Darrera actualització: 8.05.2024 | 14:39