Ple municipal

El Ple municipal està integrat per tots els regidors electes sigui quina sigui la llista electoral per la que han sigut triats i el presideix l'alcalde. Es renova cada quatre anys, mitjançant eleccions municipals.

Calendari:
De conformitat amb el que disposa l’article 46-2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 78-1, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, les sessions  de Ple ordinàries es faran trimestralment, el segon DIJOUS dels mesos de juliol, octubre, gener, i abril , i si s’escau en festiu el primer dimarts, a les 17.30H. Les sessions de Ple extraordinàries es celebraran sempre que sigui necessari.

Competències:
El Ple estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.
Li corresponen les funcions atribuïdes a l'article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Convocatòria vigent:
Consulteu el document adjunt.


Consulteu les ACTES DELS PLENS al portal de transparència.

Darrera actualització: 7.03.2024 | 12:14
Darrera actualització: 7.03.2024 | 12:14