Informació relativa al Ple ordinari del 8 d'abril

Dilluns, 12 d'abril de 2021 a les 00:00

El passat 8 d’abril es va celebrar un Ple ordinari a l’ajuntament de les Masies de Roda on hi van participar l’alcalde Jordi Vistós i els regidors/es Montserrat Cabellos, Aida Canal, Víctor Pallàs, Jordi Gros, Jordi Ribas, David Bosch i la secretària-interventora, Montserrat Tintó.

L’ordre del dia es va dividir en la part resolutiva i la part de control, pots consultar-la aquí.

En aquesta sessió es va aprovar:

  • L’esborrany de les actes de les sessions anteriors per unanimitat. 
  • La modificació dels estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials. 

L’ajuntament de les Masies de Roda, atès que forma part del Consorci d’Osona de Serveis Socials, que va notificar a tots els seus membres l’acord inicial de la modificació dels estatuts en els articles 1, 11 i 14, l’Ajuntament ratifica aquestes modificacions i delega al Consorci d’Osona de Serveis Socials les publicacions al BOP de Barcelona i al DOGC.

  • Aprovació de l’addenda actualització del conveni ASGEL per unanimitat.

Queda aprovada l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL)

  • Ratificació del decret de data 21 de gener de 2021 d’aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria 2020 presentada per l’ORGT per unanimitat.

Durant el Ple queda comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. Quant a pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2020, hi ha un total de 31.983,29€ en rebuts i 8.976,38€ en liquidacions. En el cas dels cobraments pendents en període executiu els rebuts pugen a un total de 45.705,91€ i les liquidacions 10.553,33€.

  • Ratificació del decret de data 9 de febrer de 2021 de la despesa inversora de caràcter plurianual en actuacions d’abastament d’aigua per unanimitat. 

L’ajuntament té delegat el servei d’aigua en alta al Consell Comarcal d’Osona. En la Comissió de seguiment del conveni de data 28 d’octubre de 2020, el Consell Comarcal i Aigües Osona van exposar el finançament de les actuacions per les quals es disposa del 60% de l’import per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquestes actuacions són:

  • Construcció d’un dipòsit de regulació a Sant Marc. 
  • Construcció d’un dipòsit de regulació a Montrodon.
  • Instal·lació de filtres de sorra a l’ETAP d’Osona Sud a Manlleu.
  • Control de cabals captats i lliurats. 

Aigües Osona serà el promotor d’aquestes actuacions i la part no finançada l’aportaran els ajuntaments, repartint l’import d’acord amb la dotació assignada i la mitjana dels consums dels darrers 3 anys.

Durant el Ple també es va donar compte dels decrets de l’alcaldia aprovats del 4 de gener al 31 de març. El regidor Jordi Gros va comentar que troba a faltar un decret de sol·licituds de les subvencions del catàleg de la Diputació de Barcelona i es respon que s’ha fet directament mitjançant la signatura per part de l’alcalde dels formularis de sol·licitud en el portal municipal de tràmits. 

També es va donar compte de l’aprovació de la liquidació d’ingressos i de despeses del pressupost de la Corporació de l’exercici 2020, la qual presenta un resultat pressupostari ajustat a 21.127,38€. El regidor Jordi Gros va exposar que s’haurien d’haver reconegut els drets de subvencions atorgades i per actuacions ja realitzades d’acord amb el contingut del document de la Intervenció General de l’Administració General de l’Estat i així la liquidació hauria resultat millor. La secretaria exposa que el criteri de la intervenció actual de l’ajuntament és comptabilitzar els drets reconeguts de les subvencions atorgades i amb actuacions executades un cop l’ens concedent ha fet prèviament el reconeixement de les obligacions corresponents i que és un criteri validat per tutela financera de la Generalitat de Catalunya. Conclou que la liquidació compleix tots els paràmetres que són positius i que, l’altre criteri ajustat a dret el resultat encara seria millor, però menys prudent. 

Finalment també es va donar compte del PMP del quart trimestre del 2020 que és de 2,28 dies i de l’informe de morositat de l’exercici 2020 que és de 9,35 dies.

Al torn de precs i preguntes, el regidor Jordi Gros va preguntar per la plaça d’enginyer municipal i es va concloure que es farà un nomenament per urgència i un procés selectiu per cobrir la plaça. També va demanar per l’aprovació d’altres temes pendents com és la modificació del POUM per part de la Comissió d’Urbanisme. L’alcalde va respondre que sí i que properament es reunirà amb els afectats.

Jordi Gros va demanar per l’estat de la compra dels terrenys de l’Ajuntament, al que l’alcalde va respondre que pel que fa la compra dels terrenys ja està feta la taxació, però s’ha agafat un topògraf perquè determini els metres exactes. En relació a la modificació de planejament l’alcalde va recordar que es van reunir amb els veïns afectats per comentar-los el que havia vist bé la Comissió d’Urbanisme i quests van comentar que passaven de molt a poc. Va concloure que es volia proposar que es puguin fer un conjunt de cases. 

L’última pregunta del regidor va ser si s’havia gestionat la contractació de la redacció del projecte de l’ateneu. L’alcalde va respondre que encara no i va afegir que s’està pensant en fer un concurs d’idees per la posterior adjudicació de la redacció del projecte i direcció de l’obra. 

La sessió va finalitzar amb el discurs final del regidor Jordi Gros que va recordar els terminis per a l’execució de la subvenció PUOSC, que finalitza el 30 de juny de 2023, i que va proposar treballar per fer un calendari de totes les intervencions que caldran. L’alcalde va respondre que efectivament es durà a terme una reunió amb els grups de seguiment i planificació de l’actuació.  

 

Darrera actualització: 12.04.2021 | 19:38